Obchodní podmínky

Tento dokument představuje obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb na webovém portále www.secretgame.cz (dále jen “SecretGame.cz”)

Kdo jsme a jak se s námi spojit

Portál provozuje Kateřina Drastich Pavelková, IČ 02266580, se sídlem Bellušova 1854/24, Praha 5, 152 00 (dále jen “prodávající”).
Kontaktovat nás můžete:
– prostřednictvím emailu info@secretgame.cz
– prostřednictvím telefonního čísla +420 775 631 094

Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky platí pro všechny kdo nakupuje/objednává/rezervuje služby/produkty/zboží na webovém portále SecretGame.cz (dále jen “objednávka”). Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě změny obchodních podmínek se má za to, že platí obchodní podmínky, které byly platné v den nákupu.

Objednávka

Veškerá prezentace službeb/zboží/produktů na webovém portále SecretGame.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb/zboží/produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Aktuální informace o zboží, produktu či službě, cenách včetně DPH a všech dalších souvisejících poplatcích,  jsou vždy uvedeny na webovém portále SecretGame.cz.
Objednávku lze provést na webovém portále SecretGame.cz vyplněním a odesláním objednávkového fomuláře (případně rezervačního formuláře). V objednávce je nutné vyplňovat všechny údaje pravdivě a správně, přičemž případně změny vašich údajů je nutné hlásit.

Objednávka je dokončena stiskem tlačítka “DOKONČIT” v kroku “Detail Rezervace” v průběhu Rezervace,  případně je dokončena stiskem tlačítka “OBJEDNAT” v objednávkovém formuláři. Po obdržení objednávky je neprodleně zasláno potvrzení o objednávce na váš email uvedený v rámci Vámi zadaných údajů na objednávce. V tu chvíli je kupní smlouva uzavřena, a objednávka je tedy platná a závazná. Objednávky jsou zasílány pouze v rámci České Republiky, do jíných zemí bude objednávka zaslána pouze po předchozí domluvě.

Prodávající má právo požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky. Náklady spojené s nakupováním na dálku (připojení k internetu, telefonní hovory, …) nejsou Prodávajícím hrazeny a nejsou součástí ceny služby/zboží. Kupující bere na vědomí, že jedna objednávka se vztahuje vždy k jednomu využití služby, či jednomu kusu zboží, není-li na webovém portále SecretGame.cz u informací o službě/zboží uvedeno jinak.

V případě uzavření kupní smlouvy na hru, bere kupující na vědomí, že se jedná o produkt duševního vlastnictví a tedy je zakázáno jakékoliv jeho šíření, kopírování, veřejné publikování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Dále kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.

 

Úhrada

Úhradu služby je možné provést:
– v hotovosti před započetím využití služby přítomné obsluze, je-li platba v hotovosti při objednávání služby dostupná
– převodem na bankovní účet uvedený v potvrzujícím emailu při objednání služby/zboží; přičemž v případě služby musí být platba v plné výši připsána na bankovní účet Prodávajícího alespoň 24 hodin před plánovaným započetím využití služby

Storno podmínky

Od nákupu služby není možné odstoupit. Avšak v případě, že Kupující kontaktuje Prodávajícího alespoň 24 hodin před plánovaným využitím služby, je možné se dohodnout na přesunu termínu využití služby. Tuto žádost lze zaslat na email info@secretgame.cz.

Od nákupu zboží je možné odstoupit do 14 dní od převzetí zboží, přičemž zboží musí být vráceno neporušené a náklady spojené s navrácením zboží jsou hrazeny kupujícím. Částka je kupujícímu vrácena do 14 dní od převzetí vráceného zboží a to stejným způsobem jakým byla částka přijata. Zboží které je plně hrazeno slevovým kupónem (např. zakoupeným na některém slevovém portálu), nelze vrátit.

Další práva a povinnosti

Prodávající je oprávněn k prodeji služby/zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupující je povinen před využitím služby informovat o těchto Obchodních podmínkách a případných dalších pravidlech a omezeních uvedených v instrukcích ke službě/produktu všechny účastníky, kteří se využití služby/produktu mají účastnit. Pokud tak neučiní, přebírá na sebe odpovědnost za všechny škody, které během čerpání služby/produktu účastníci způsobí. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobeny účastníky při čerpání služby/produktu.

V případě, že se Kupující nedostaví k čerpání služby včas (resp. s maximálně 30 minutových zpozděním) nebo se Kupující (případně některý z účastníků čerpání služby) dostaví pod vlivem omamných látek nebo by zjevně mohlo dojít účastníky čerpání služby v průběhu čerpání služby k újmě na zdraví, majetku nebo jiné újmě sobě, či jiným účastníkům čerpání služby nebo kolemjdoucím, má Prodávající (resp. jeho pověřený zástupce) právo neumožnit čerpání služby, přičemž se má za to, že Kupující čerpání služby využil.

Ochrana osobních údajů

Dokončením objednávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v dokumentu “Ochrana osobních údajů” zveřejněném na webovém portále SecretGame.cz.

Závěr

Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

V Praze dne 24.5.2018

Kateřina Drastich Pavelková

Bellušova 1854/24

155 00 Praha 5

IČO: 02266580

+420 775 631 094

info@secretgame.cz

secretgame.cz
Scroll to top